Apie projektà

Apie projektà

 

Moksliniø tyrimø projektas „LDK paveldo „dalybos“. Lietuvos Didþiosios Kunigaikštijos tradicija: moderniø valstybiø, tautø ir etniniø maþumø tapatybës istoriniuose kontekstuose“ buvo pradëtas ágyvendinti 2006 m. ir tæsësi iki 2008 m. pabaigos. Šio projekto tikslas - plëtoti, integruoti bei ágyvendinti reikšmingus ir metodologiškai naujus moderniø tautø ir valstybiø, t.y. Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos, tapatybiø ir Lietuvos Didþiosios Kunigaikštijos istorijos bei etniniø grupiø (lietuviø, lenkø, rusënø, þydø, totoriø, rusø, šiø dienø baltarusiø ir ukrainieèiø ir kt.) tapatybiø XIV–XXI a. pradþioje teorinius, istorinius, sociologinius bei filologinius tyrimus.

 

Projektas siekia modernizuoti lituanistikos moksluose galiojanèià LDK tradicijø tyrimo metodologijà bei Lietuvos etniniø grupiø tapatybiø formavimosi XIV–XXI a. pradþioje sampratà. Projekte tiriami iš tradiciniø istoriografijø ateinantys stereotipiniai vaizdiniai, á LDK bendrabûvio tradicijas orientuoti tapatumai.

 

2007 m. etape buvo ávestas naujas projekto akcentas – pradëti tirti tokie integraciniai procesai Lietuvos Didþiojoje Kunigaikštystëje kaip Brastos baþnytinë unija, politinës tautos problema, 1791 m. konstitucijos genezë ir pan. Taip pat projekte analizuojama, kaip moderniø valstybiø tautø ir Lietuvos etniniø grupiø tapatybës atsirado ir plëtojosi sàveikaudamos su ávairiomis etninëmis, kalbinëmis ir konfesinëmis grupëmis bei kultûromis.

 

Tarpdisciplininiams LDK istorijos ir tapatybës raidos tyrimams šis projektas telkia keliø svarbiausiø lituanistikos institucijø – Vilniaus universiteto Istorijos ir Filologijos fakulteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuviø kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto bei Socialiniø tyrimø instituto – mokslininkus, atstovaujanèius skirtingoms istorijos, politologijos, filologijos mokslo šakoms ir atskirai tirianèius ávairius LDK istorijos, moderniø tautø bei Lietuvos etniniø grupiø tapatybiø istorinës raidos aspektus.

 

Projekte taip pat dalyvauja mokslininkai iš uþsienio šaliø: Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, JAV, Didþiosios Britanijos, Vokietijos, Prancûzijos, kurie taip pat intensyviai vykdo LDK istorijos ir LDK tradicijø moderniø valstybiø tautø istorinës sàmonës perspektyvose tyrimus.