Apie projektà arrow Naujienos

Tarptautinë mokslinë konferencija

 

Vilniaus universiteto, Istorijos fakultetas

2008 m. lapkrièio 20-22 dienomis

rengia tarptautinæ mokslinæ konferencijà

„Lietuvos Didþioji Kunigaikštija ir jos tradicija:

tautiniø naratyvø likimai“,

skirtà istoriko Zenono Ivinskio 100-osioms gimimo metinëms.

Maloniai kvieèiame dalyvauti.

Konferencijos programa rasite èia.

 
ATASKAITINË KONFERENCIJA

 

2008 m. vasario 4-5 d. Lietuvos Valstybiniame Mokslo ir Studijø fonde...

Skaityti toliau...
 
NUO PROJEKTO VYKDYTOJØ

 

Gerbiami svetainës lankytojai...

Skaityti toliau...