Apie projektà arrow LKD paveldo "dalybos" II (2007)

LDK paveldo "dalybos" II (2007 m.)

 

Vykdant projektà „LDK paveldo „dalybos“ II. Lietuvos Didþiosios kunigaikštijos tradicija: moderniø valstybiø, tautø ir etniniø maþumø tapatybës istoriniuose kontekstuose“ 2007 m. birþelio–gruodþio mën. buvo nuosekliai siekiama pagrindiniø iškeltø moksliniø tikslø. Siekiant inicijuoti, integruoti bei ágyvendinti reikšmingus ir metodologiškai naujus moderniø valstybiø tautø, t. y. Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos, ir LDK etniniø grupiø tapatybiø XIV–XXI a. pradþioje tyrimus tarpdisciplininiam bendradarbiavimui buvo suburti 17 istorikø, filologø ir politologø iš Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuviø kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto, Socialiniø tyrimø instituto, Baltarusijos elektroninës dokumentacijos mokslo tiriamajo centro (Minskas), Baltarusijos mokslø akademijos Istorijos instituto (Minskas) bei Brandeis universiteto (JAV).


Šie tyrinëtojai vykdë projekte numatytus reikšmingus tiriamuosius darbus pagal trijø projekto darbo grupiø tyrimø strategijà ir bendriems projekto tikslams derino skirtingas metodikas:
• archyvinius istorijos, literatûros ir kitø kultûros šaltiniø tyrimus;
• periodikos istorijos, literatûros ir kitø kultûros šaltiniø tyrimus;
• lyginamuosius istoriniø, sociologiniø duomenø tyrimus;
• istorijos, sociologijos, literatûros ir kultûros teorijos tyrimus.


Siekiant atnaujinti lituanistikos moksluose galiojanèià LDK tradicijø tyrimo metodologijà bei Lietuvos etniniø grupiø tapatybiø formavimosi XIV–XXI a. pradþioje sampratà, projekto vykdytojø tyrimuose buvo panaudotas platus teoriniø ir metodologiniø perspektyvø spektras, kuriø didelë dalis – tarpdisciplininës ir naujos lituanistikos kontekste: tautiniø istoriografijø ir jø sàveikø tyrimai, istoriniø naratyvø analizë ir interpretacija, istorijos fenomenologija, nacionalizmo, etniniø maþumø, etnokonfesiniø maþumø ir daugiakultûriškumo studijos, kultûriniai–istoriniai literatûros ir senosios raštijos tyrimai, naujasis istorizmas.


Atsiþvelgdami á kitø humanitariniø ir socialiniø mokslø institucijø atstovø suinteresuotumà projekto tikslais ir numatomais rezultatais, jo vykdytojai kvietë ir átraukë Lietuvos istorijos instituto, Socialiniø tyrimø instituto bei kitus Vilniaus universiteto Istorijos, Filosofijos ir Filologijos fakultetø, Vilniaus Jidiš instituto tyrinëtojus bei studentus á savo moksliniø seminarø darbà ir metodologines diskusijas (juose dalyvavo prof. dr. Zenonas Butkus, prof. dr. Zenonas Norkus, prof. Dovid Katz, doc. dr. Nadeþda Morozova, dr. Rimantas Miknys, dr. Jurgita Verbickienë ir kt.).