Apie projektà arrow Seminarai

Seminarai

2008 m.

 

Projekto III etapo vykdymo metu (2008 m. sausio-gruodþio mën.) 2008 m. geguþës 17 d. Vilniaus universitete buvo surengtas mokslinis seminaras, skirtas projekto tyrimø metodologinëms, praktinëms problemoms bei rezultatams nagrinëti. Jo medþiagà parengë ir pranešimà skaitë tyrinëtojas iš Rusijos prof. dr. Igoris Kurukinas (Rusijos valstybinis humanitarinis universitetas, Maskva). Be to, 2008 m. geguþës 16 d. jis dar perskaitë vienà paskaità Istorijos fakultete.

Prof. dr. Igorio Kurukino vizità Vilniuje taip pat finansiškai parëmë bei padëjo organizuoti dar vienas projekto rëmëjas – Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos federacijoje.


2008 m. geguþës 16 d., penktadiená, 11 val. VU Istorijos fakulteto 211 auditorijoje ávyko prof. Igorio Kurukino vieša paskaita „Vilnius ir Maskva XIV-XVI a.: Maskvos valstybingumo formavimosi specifika“ („Вильно и Москва в XIV-XVI вв.: специфика формирования московской государственности“). Paskaita vyko rusø kalba. I. Kurukino nuomone, LDK pademonstravo kitokio negu Maskvos valstybëje daugiaetniniø ir daugiakonfesiniø teritorijø vienijimosi galimybæ  – „neimperinës daugiatautës valstybës” (lenkø istoriko J. Gralia þodþiais) variantà.


2008 m. geguþës 17 d., šeštadiená, 10 val. VU Istorijos fakulteto 109 auditorijoje vyko projekto LDK paveldo „dalybos“ II  seminaras. Jame prof. Igoris Kurukinas pristatë savo referatà „Niekieno valstybë. Lietuvos Didþiosios Kunigaikštystë Rusijos istorijos kurse“ („Ничейная держава: Великое княжество Литовское в курсе истории России“). Pranešimas buvo skaitomas rusø kalba. Diskusijos vyko rusø ir lietuviø kalbomis. Seminaro koreferentas buvo prof. Alvydas Nikþentaitis (Lietuvos istorijos institutas), moderatoriai: prof. Alfredas Bumblauskas (VU), doc. Grigorijus Potašenko (VU).2007 m.


Projekto II etapo vykdymo metu (2007 m. birþelio–gruodþio mën.) buvo surengti 2 moksliniai seminarai, skirti projekto tyrimø teorinëms, metodologinëms, praktinëms problemoms bei rezultatams nagrinëti. Jø medþiagà parengë, pranešimus, koreferentø arba ávadines tezes perskaitë 6 mokslininkai (prof. Antony Polonsky, dr. Viaèeslav Noseviè, dr. Aleh Dziarnoviè, prof. dr. Alfredas Bumblauskas, prof. dr. Edvardas Gudavièius, dr. Artûras Dubonis).


Šiuose seminaruose dalyvavo projekto vykdytojai, projekto partneriø atstovai, kiti projektà vykdanèiø institucijø (VU Istorijos, Filosofijos ir Filologijos fakulteto, Kultûriniø bendrijø studijø centro, Jidiš instituto) mokslininkai. Taip pat á seminarus buvo kvieèiami ir diskusijose dalyvavo kitø humanitariniø bei socialiniø mokslo institucijø atstovai (Lietuvos istorijos instituto, Lietuviø kalbos instituto, Sociologijos tyrimø instituto), kiti akademinës bendruomenës nariai, doktorantai ir studentai.


 

2007 m. gruodþio 1 d., šeštadiená, Vilniaus universiteto Maþojoje Auloje (Universiteto g. 3, Vilnius) ávyko mokslinis seminaras

„LDK paveldo „dalybos“: tautinë baltarusiø istoriografijos mokykla“

Seminaro metu pranešimus pristatë dr. Viaèeslav Noseviè – „Проблемы образования ВКЛ: обзор белорусской историографии“ (Baltarusijos elektroninës dokumentacijos mokslo tiriamasis centras, Minskas, Baltarusija) ir dr. Aleh Dziarnoviè – „Этнополитическая структура ВКЛ в представлениях современной белорусской историографии“ (Baltarusijos mokslø akademijos Istorijos institutas, Minskas, Baltarusija). Seminarà moderavo prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva), koreferentai – prof. dr. Edvardas Gudavièius (Vilniaus universitetas, Lietuva) ir dr. Artûras Dubonis (Lietuvos istorijos institutas). Seminaras vyko lietuviø ir rusø kalbomis.

 


 

2007 m. spalio 6 d., šeštadiená, Vilniaus universiteto Senato salëje (Universiteto g. 3, Vilnius) ávyko ávadinis organizacinis ir pirmasis projekto II etapo mokslinis seminaras

“Litvakø kilmës problema. Lietuvos Didþiosios Kunigaikštystës palikimas”

Pranešimà „What is the Origin of the Litvak? The Legacy of the Grand Duchy of Lithuania“ pristatë Brandeis universiteto prof. Antony Polonsky iš JAV. Seminarà moderavo prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva) ir prof. dr. Šarûnas Liekis (Mykolo Romerio universitetas, Lietuva). Seminaras vyko anglø ir lietuviø kalbomis. (Šá seminarà taip pat finansiškai parëmë bei padëjo organizuoti dar vienas projekto rëmëjas – Vokietijos þydø humanitarinis fondas (Dutch Jewish Humanitarian Fund)).

 


 

2006 m.

Projekto vykdymo metu (2006 m. rugsëjo–gruodþio mën.) buvo surengti 3 moksliniai seminarai, skirti projekto tyrimø teorinëms, metodologinëms, praktinëms problemoms bei rezultatams nagrinëti. Jø medþiagà parengë, pranešimus, koreferentø arba ávadines tezes perskaitë 9 mokslininkai (prof. dr. Alfredas Bumblauskas, dokt. Katerina Kirièenko, prof. Dovid Katz, dr. Aleksandr Filiškin, doc. dr. Antanas Kulakauskas, prof. Henadz Sahanoviè, dr. Dmitrij Karev, prof. Henryk Wisner, prof. dr. Edvardas Gudavièius).


Šiuose seminaruose dalyvavo projekto vykdytojai, projekto partneriø atstovai, kiti projektà vykdanèiø institucijø (VU Istorijos, Filosofijos ir Filologijos fakulteto, Kultûriniø bendrijø studijø centro, Jidiš instituto) mokslininkai. Taip pat á seminarus buvo kvieèiami ir diskusijose dalyvavo kitø humanitariniø bei socialiniø mokslo institucijø atstovai (Lietuvos istorijos instituto, Lietuviø literatûros ir tautosakos instituto), kiti akademinës bendruomenës nariai, doktorantai ir studentai.


Tris seminarus taip pat finansiškai parëmë bei padëjo organizuoti dar vienas projekto partneris – VŠÁ „Istorinës atminties akademija“, kurá parëmë Lietuvos Uþsienio reikalø ministerija. Pirmàjá ir treèiàjá seminarà ir jo dalyviø interviu filmavo Lietuvos nacionalinës televizijos laidos „Amþiø šešëlyje“ kûrybinë grupë.2006 m. gruodþio 2 d., šeštadiená, Vilniaus universiteto Senato salëje ávyko mokslinis seminaras

„Lietuvos Didþiosios Kunigaikštijos idëja ir likimas tautø istoriografijoje“

Seminaro moderatorius – prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva). Pranešimus pristatë dr. Aleksandr Filiuškin – „„Другая Русь“ в русской историографии“ (Peterburgo universitetas, Rusija), prof. Henadz Sahanoviè – „Великое Княжество Литовское в современной белорусской историографии“ (Minskas/Vilnius, Baltarusija/Lietuva), prof. H. Wisner – „Stara“ i „nowa“ Litwa w poczàtku XIX-XX w.“ (Varšuvos universitetas, Lenkija). Seminaro koreferentai – doc. dr. Antanas Kulikauskas (Mykolo Romerio universitetas, Lietuva), dr. Dmitrij Karev (Gardino universitetas, Baltarusija), prof. dr. Edvardas Gudavièius (Vilniaus universitetas, Lietuva). Seminaras vyko lietuviø, lenkø ir rusø kalbomis.2006 m. spalio 27 d., penktadiená, Mykolo Romerio universiteto 230 auditorijoje ávyko mokslinis seminaras

„Lietuvos Didþiosios Kunigaikštijos idëja ir likimas tautø istoriografijoje“

Pranešimà „Recollecting the Grand Duchy of Lithuania. The Jewish Culture in Vilnius in XIX century“ pristatë prof. Dovid Katz (Vilniaus universitetas, Lietuva). Seminarà moderavo prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva). Seminaras vyko lietuviø ir anglø kalbomis.2006 m. spalio 7 d., šeštadiená, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto V. Krëvës auditorijoje ávyko ávadinis organizacinis ir pirmasis projekto I etapo mokslinis seminaras

„Lietuvos Didþiosios Kunigaikštijos idëja ir likimas tautø istoriografijoje“

Seminaro ávadinë þodá tarë ir seminarà moderavo prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Vilniaus universitetas, Lietuva). Pranešimà „История Великого Княжества Литовского в украинской историографии: 1991-2003/2004: основные тенденции“ pristatë Ukrainos T. Ševèenkos universiteto doktorantë Katarina Kirièenko. Seminaras vyko lietuviø ir rusø kalbomis.