Tikslai

 

 

  • Inicijuoti, integruoti bei ágyvendinti reikšmingus ir metodologiškai naujus moderniø valstybiø tautø, t. y. Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos, ir Lietuvos Didþiosios Kunigaikštijos (toliau – LDK) etniniø grupiø (lietuviø, rusënø, lenkø, þydø, rusø, šiø dienø baltarusiø ir ukrainieèiø ir kt.) tapatybiø XIV–XXI a. pradþioje teorinius, istorinius, sociologinius bei filologinius tyrimus.

 

  • Modernizuoti lituanistikos moksluose galiojanèià LDK tradicijø tyrimo metodologijà bei Lietuvos etniniø grupiø tapatybiø formavimosi XIV–XXI a. pradþioje sampratà.

 

  • Analizuoti, kaip moderniø valstybiø tautø ir Lietuvos etniniø grupiø tapatybës atsirado ir plëtojosi, sàveikaudamas su ávairiomis etninëmis, kalbinëmis ir konfesinëmis grupëmis bei kultûromis.

 

  • Tirti iš tradiciniø istoriografijø ateinanèius stereotipinius vaizdinius, á LDK bendrabûvio tradicijas orientuotus tapatumus bei tokius integracinius procesus LDK kaip baþnytinë unija, politinës tautos problema, 1791 m. konstitucijos genezë ir pan.