Apie projektà arrow LDK paveldo "dalybos" II (2008)

LDK paveldo "dalybos" II (2008)

 

2008 m. sausio – gruodþio mënesiai buvo vykdomas treèiasis, paskutinysis, projekto „LDK paveldo „dalybos“ II. Lietuvos Didþiosios kunigaikštijos tradicija: moderniø valstybiø, tautø ir etniniø maþumø tapatybës istoriniuose kontekstuose“ etapas. Projekte ir toliau buvo nuosekliai siekiama pagrindiniø iškeltø moksliniø tikslø. Siekiant inicijuoti, integruoti bei ágyvendinti reikšmingus ir metodologiškai naujus moderniø valstybiø tautø, t.y. Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos, ir LDK etniniø grupiø tapatybiø XIV–XXI a. pradþioje tyrimus tarpdisciplininiam bendradarbiavimui buvo suburti istorikai bei filologai iš Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Lietuviø kalbos instituto, Lietuvos istorijos instituto. Taip pat 2008 m. projekto etape dalyvavo itin gausus mokslininkø iš uþsienio šaliø bûrys. Prie šio projekto prisidëjo Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos,Lenkijos, Didþiosios Britanijos, Vokietijos, Prancûzijos mokslininkai.

 

Visi tyrinëtojai vykdë projekte numatytus reikšmingus tiriamuosius darbus pagal trijø projekto darbo grupiø tyrimø strategijà ir bendriems projekto tikslams derino skirtingas metodikas:

√ archyvinius istorijos, literatûros ir kitø kultûros šaltiniø tyrimus;

√ lyginamuosius istoriniø, sociologiniø duomenø tyrimus;

√ istorijos, literatûros ir kultûros teorijos tyrimus.

 

Siekiant atnaujinti lituanistikos moksluose galiojanèià LDK tradicijø tyrimo metodologijà bei Lietuvos etniniø grupiø tapatybiø formavimosi XIV–XXI a. pradþioje sampratà, projekto vykdytojø tyrimuose buvo panaudotas platus teoriniø ir metodologiniø perspektyvø spektras, kuriø didelë dalis – tarpdisciplininës ir naujos lituanistikos kontekste: tautiniø istoriografijø ir jø sàveikø tyrimai, istoriniø naratyvø analizë ir interpretacija, istorijos fenomenologija, nacionalizmo, etniniø maþumø, etnokonfesiniø maþumø ir daugiakultûriškumo studijos ir senosios raštijos tyrimai, naujasis istorizmas.

 

2008 m. projekto etape buvo surengtas mokslinis seminaras (2008 m. geguþës mën. 17 d.) ir tarptautinë mokslinë konferencija “Lietuvos Didþioji Kunigaikštija ir jos tradicija: tautiniø naratyvø likimai (dedikuota istoriko Zenono Ivinskio 100-osioms gimimo metinëms)“ (2008 m. lapkrièio 20-22 d.). Pagrindinis šios konferencijos tikslas – apibendrinti tris metus trukusio projekto rezultatus. Konferencija tapo baigiamuoju projekto akcentu.