Apie projektà arrow Apie projektà arrow Moksliniai uþdaviniai

Moksliniai uþdaviniai

 

 

Pirmo etapo (2006 m.) moksliniai uþdaviniai:

I. Išanalizuoti pasirinktø LDK paveldo objektø (LDK tradicijas etniniø grupiø istorinës sàmonës perspektyvoje, XIX−XXI a. pradþios Lietuvos lenkø, þydø, rusø istorijos, kultûros istorijos ir literatûros) tyrimø bûklæ, šaltinius bei medþiagà tyrimams Lietuvoje ir uþsienyje, nustatyti tyrimø gaires.

II. Sukurti tarpdalykinæ ir tarptautinæ mokslininkø dialogo, bendrø diskusijø ir keitimosi informacija terpæ.

III. Išanalizuoti šias mokslines problemas:
• LDK paveldà moderniø tautø – lietuviø, baltarusiø, ukrainieèiø, lenkø ir rusø – istorinës sàmonës perspektyvoje;
• kolektyvinës tapatybës sampratas ir teorines prielaidas ávairiose istoriografinëse kryptyse ir jø santyká;
• XIX−XXI a. pradþios Lietuvos lenkø, þydø, rusø, romø istorijà bei kultûros raidà;
• modernëjanèiø Lietuvos etniniø grupiø tautiniø tapatumø raidà ir jø vaidmená daugiakultûrëje aplinkoje, jø tapatumø modernëjimo ryšá su konfesiniø bei kultûriniø tapatybiø kaita.

IV. Sukurti Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos moderniø tautø ir Lietuvos etniniø grupiø istorinës sàmonës, tautinio tapatumo ir daugiakultûriškumo tyrimø programà, numatanèià šios srities tyrimø pagrindines kryptis.

 


Antro (2007 m.) ir treèio (2008 m.) etapø moksliniai uþdaviniai:


I. Gilinti pasirinktø LDK paveldo objektø (LDK visuomenës integracija, LDK tradicijos etniniø grupiø istorinës sàmonës perspektyvoje, XIX−XXI a. pradþios Lietuvos lenkø, þydø, totoriø, rusø istorija, kultûros istorija ir literatûra) tyrimø bûklës, šaltiniø bei medþiagos tyrimams Lietuvoje ir uþsienyje analizæ, nustatyti tyrimø gaires.

II. Atnaujinti ir koreguoti moderniø tautø ir Lietuvos etniniø grupiø kolektyvinio tapatumo ir daugiakultûriškumo tyrimø metodologijà.

III. Toliau kurti ir plëtoti tarpdalykinæ ir tarptautinæ mokslininkø dialogo, bendrø diskusijø ir keitimosi informacija terpæ.

IV. Išanalizuoti šias mokslines problemas:
• politiniai, socialiniai ir kultûriniai integracijos/dezintegracijos LDK visuomenëje procesai;
• LDK paveldà moderniø tautø – lietuviø, baltarusiø, ukrainieèiø, lenkø ir rusø – istorinës sàmonës perspektyvoje: išanalizuoti pilietiniø, konfesiniø tapatybiø savitumà, istorinæ ir kultûrinæ raiškà, jø reikšmæ šiø moderniø tautø bei Lietuvos etniniø maþumø tautinio identiteto formavimuisi;
• kolektyvinës tapatybës sampratos ir teorinës prielaidos ávairiose istoriografinëse kryptyse ir jø santykis;
• XIX−XXI a. pradþios Lietuvos lenkø, þydø, rusø, totoriø istorija bei kultûros raida: išanalizuoti modernëjanèiø Lietuvos etniniø grupiø tautiniø tapatumø raidà ir jø vaidmená daugiakultûrinëje visuomenëje, jø tapatumø modernëjimo ryšá su konfesiniø bei kultûriniø tapatybiø kaita.

V. Remiantis atliktais tyrimais, teorinëmis áþvalgomis ir diskusijomis seminarø metu, tæsti ir plëtoti Lietuvos bei Baltarusijos, iš dalies Ukrainos ir Lenkijos moderniø tautø ir Lietuvos etniniø grupiø istorinës sàmonës, tautinio tapatumo ir daugiakultûriškumo tyrimø programos kûrimà, numatanèià šios srities tyrimø pagrindines kryptis.