Apie projektà arrow Apie projektà arrow Srièiø temos ir objektai

Srièiø temos ir objektai

 

 

PROJEKTE ANALIZUOTOS NEPAKANKAMAI IR/ARBA IKI ŠIOL
MAÞIAUSIAI TIRTOS LDK ISTORIJOS TRIJØ SRIÈIØ TEMOS IR OBJEKTAI:

 

• LDK tradicijos ir jø likimas bei reikšmë moderniø valstybiø (Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos) tautø istorinës sàmonës perspektyvose;

 

• LDK politinës, socialinës ir kultûrinës integracijos procesai;

 

kolektyvinës ir istorinës sàmonës, tapatybës teorijos ir jø taikymas istoriografijoje;

 

• XIX-XXI a. pradþios lietuviø, lenkø, þydø, totoriø, rusø Lietuvoje istorijos, socialinës istorijos ir literatûros.

 

 

VISUS PROJEKTE TIRTUS LAIKOTARPIUS IR OBJEKTUS SIEJA TOKIE BENDRI KLAUSIMAI:

 

• kaip ir kokiomis sàlygomis kûrësi tiek lietuviø (vëliau „senlietuviø“ (litvinø) ir „jaunalietuviø“), lenkø, rusënø (vëliau baltarusiø ir ukrainieèiø), tiek Lietuvos etniniø maþumø tapatumai;

 

• kaip šios tapatybës funkcionavo daugiakultûrëje LDK visuomenëje ir iki šiol gyvuoja moderniose visuomenëse bei ávairiose istoriografijose;

 

• koks yra šiø tapatybiø suvokimas (homogeninës, heterogeninës ir kitø tapatybiø santykis) ir jø kultûrinis turinys (konfesiniø, socialiniø, kalbiniø, politiniø, regioniniø tapatybiø santykis).