Apie projektà arrow Projekto dalyviai

Projekto dalyviai

 

VILNIAUS UNIVERSITETAS

• Prof. dr. Alfredas Bumblauskas (Istorijos fakultetas)

• Prof. habil. dr. Edvardas Gudavièius (Istorijos fakultetas)

• Prof. habil. dr. Zenonas Norkus (Filosofijos fakultetas)

• Prof. habil. dr. Sergejus Temèinas (Filologijos fakultetas)

• Prof. habil. dr. Dovid Katz (Vilniaus Jidiš Institutas)

• Doc. dr. Grigorijus Potašenko (Istorijos fakultetas)

• Doc. dr. Pavel Lavrinec (Filologijos fakultetas)

• Dr. Jurgita Verbickienë (Istorijos fakultetas)

• Dr. Genutë Kirkienë (Istorijos fakultetas)

• Dr. Ryšard Gaidis (Istorijos fakultetas)

• Dr. Rûta Šermukšnytë (Istorijos fakultetas)

 

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

• Prof. dr. Šarûnas Liekis (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas)

• Doc. dr. Antanas Kulakauskas (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas)

• Doc. dr. Diana Janušauskienë (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas)

• Doc. dr. Audronë Januþytë (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas)

• Dr. Nerijus Udrënas (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas)

• Dr. Ramûnas Trimakas (Strateginio valdymo ir politikos fakultetas)

 

SOCIALINIØ TYRIMØ INSTITUTAS

• Dr. Irena Šutininë

 

KVIESTINIAI UÞSIENIO INSTITUCIJØ MOKSLININKAI

• Prof. dr. Henadz Sahanoviè (Minskas/Vilnius, Baltarusija/Lietuva)

• Prof. habil. dr. Henryk Wisner (Varšuvos universitetas, Lenkija)

• Prof. Antony Polonsky (Brandeis universitetas, JAV)

• Dr. Aleksandr Filiuškin (Peterburgo universitetas, Rusija)

• Dr. Dmitrij Karev (Gardino universitetas, Baltarusija)

• Dr. Viaèeslav Noseviè (Baltarusijos elektroninës dokumentacijos mokslo tiriamasis centras, Minskas, Baltarusija)

• Dr. Alehas Dziarnovièius (Baltarusijos mokslø akademijos Istorijos institutas, Minskas, Baltarusija)

• Katerina Kirièenko (Kijevo T. Ševèenkos universitetas, Ukraina)