Apie projektà arrow Konferencijos

Konferencijos
Tarptautinë mokslinë konferencija
“Lietuvos Didþioji Kunigaikštija ir jos tradicija: tautiniø naratyvø likimai" (dedikuota Zenono Ivinskio 100-osioms gimimo metinëms)

 

2008 m. lapkrièio mën. 20–22 dienomis Vilniaus universitete ávyko tarptautinë mokslinë konferencija „Lietuvos Didþioji Kunigaikštija ir jos tradicija: tautiniø naratyvø likimai (dedikuota istoriko Zenono Ivinskio 100-osioms gimimo metinëms)“. Konferencijà organizavo Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultûros istorijos katedra, Kultûriniø bendrijø studijø centras, Senovës ir viduramþiø istorijos katedra.

Šioje konferencijoje buvo pristatyti 2008 m. projekto dalyviø tyrimø rezultatai (12 projekto dalyviø padarë pranešimus) ir apibendrinti 2006–2008 m. projekto „LDK paveldo „dalybos“ II“ svarbiausi rezultatai ir padarytos išvados.

Mokslinëje konferencijoje pranešimus skaitë istorikai, sociologai ir politologai iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Vokietijos, Didþiosios Britanijos bei Prancûzijos. Iš viso buvo išklausytas 31 pranešimas. Šá gana didelá tarptautiná renginá parëmë Lietuvos valstybinis mokslo ir studijø fondas, Lietuvos tûkstantmeèio minëjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lituanistikos tradicijø ir paveldo áprasminimo komisija, Lietuvos Respublikos Vyriausybës privatizavimo fondas bei VšÁ Istorinës atminties akademija. Plaèiau...

Konferencijos programà rasite èia...

Konferencijos akimirkas galite pamatyti èia...